Changes

Jump to: navigation, search

Articles

53 bytes added, 08:46, 25 July 2012
Added ovz blog report on LWN
* LWN.net: [http://lwn.net/Articles/495304/ TCP connection repair]
* Wikipedia: [http://en.wikipedia.org/wiki/CRIU en:CRIU], [http://ru.wikipedia.org/wiki/CRIU ru:CRIU]
* OpenVZ blog: [http://openvz.livejournal.com/42414.html CRtools 0.1 released!](+ LWN.net [http://lwn.net/Articles/507961/ repost])
Russian:
* Habr: [http://habrahabr.ru/post/148413/ CRIU — новый амбициозный проект для сохранения и восстановления состояния процессов]
* Ru-OpenVZ blog: [http://ru-openvz.livejournal.com/5753.html Вышел первый релиз CRtools, версия 0.1]

Navigation menu